Computer sciences
x

ספריית מדעי המחשב

הספרייה נסגרה!

יש לבדוק בקטלוג את זמינות הספרים.

יש להחזיר את הספרים  שנלקחו מספריית מדעי המחשב לספרייה המרכזית!

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מדעי המחשב

שעות פתיחה
הספרייה סגורה
החזרת ספרים תעשה בספרייה המרכזית


בניין טאוב, קרית הטכניון, חיפ​​ה.

Computer Science Library Picture