נהלים

Architecture
x
 1. קהיליית הטכניון, אנשי סגל, סטודנטים לכל התארים, ועובדי הטכניון, בעלי כרטיס סטודנט/קורא/עובד בתוקף, זכאים לשרות מלא מצוות הספרייה, מותנה בהצגת כרטיס.
 2. הנדסאים/קוראי חוץ בעלי כרטיס קורא בתוקף, זכאים לעיין באוספי הספרייה ולהשאיל ספרים.
 3. קוראים מחוץ לטכניון, רשאים לעיין באוסף הספרים וכתבי העת באופן עצמאי, לצלם ולסרוק.
 4. ​​ספרי לימוד יושאלו לסטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה בלבד.
 5. הדרכות תינתנה לסטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה בלבד.

עדכון פרטי הקורא בפרט הדוא”ל, חשוב ביותר על מנת לאפשר לקורא לקבל התרעות על ספרים שהוא מתבקש להחזיר, וכן על ספרים שהזמין, והגיעו. לעדכון פרטים

סטודנטים בתואר ראשון רשאים לשאול עד 25 ספרים. סטודנטים בתארים מתקדמים ואנשי הסגל רשאים לשאול עד 50 ספרים.

יש להציג תעודת סטודנט/קורא לצורך השאלת ספר.

קורא רשאי לשאול ספרים על שמו בלבד.

קורא אינו רשאי להעביר ספר או כרטיס סטודנט/קורא לקורא אחר.

​סימוני משך ההשאלה של הספרים שונים​​
סימונים בחלקו העליון של גב הספר מסמנים את משך ההשאלה.

ללא סימון = שבועיים

סימון צהוב = שבוע

סימון אדום + צהוב = לילה

סימון אדום = אינו ניתן להשאלה.

השאלת ספרי לילה

:ב​מהלך שנת הלימודים

בימים א’-ד’, ספר לילה יושאל החל משעה 16.00, ויוחזר ביום למחרת, עד שעה 10:00

ביום ה’, ספר לילה יושאל החל משעה 14.00, ויוחזר ביום א’ עד השעה 10.00.

במהלך הקיץ:

בימים א’-ד’, ספר לילה יושאל החל משעה 13.00, ויוחזר למחרת, עד השעה 10.00.

ביום ה’, ספר לילה יושאל החל משעה 13.00, ויוחזר ביום א’, עד השעה 10.00.​​​

​סימוני משך ההשאלה של הספרים שונים​​

מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים נמצא בחשבון הקורא​ בפורטל הספריות​.

הארכת הספרים המושאלים בספריות הטכניון מתבצעת אוטומטית, כל זמן שהספר לא הוזמן ע”י קורא אחר, עד מקסימום של שנתיים ימים.

התוכנה תאריך את תקופת ההשאלה לספרים רק עבור קורא שאין לו איחורים (בהווה או בעבר), ושחשבונו אינו חסום, למשל, לצורך עדכון פרטים.

בסיום כל יום עבודה, במהלך הלילה, יוארכו ספרים שאין עליהם הזמנות.

אין הארכה לספרים המושאלים ללילה.

הקוראים יקבלו התראה שישה ימים מראש על מועד החזרת הספרים שאין אפשרות להאריכם. ההודעה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בכרטיס הקורא.

בקשות שנשלחו באמצעות דואר אלקטרוני לביצוע הארכת תקופת ההשאלה לא יכובדו.

האחריות להחזרת ספרים במועד היא של הקורא!

איחור בהחזרת ספרים יגרום להפסקת ההארכה האוטומטית של הספרים האחרים הנמצאים ברשות הקורא. קורא המאחר בהחזרת ספרים – כרטיס הקורא שלו ייחסם.

הספרייה רשאית לשלול את זכות ההשאלה מקוראים אשר מרבים לאחר בהחזרת ספרים .

מקרים חמורים ייחסמו במזכירות לימודי הסמכה באולמן, או יועברו לטיפול בית הדין המשמעתי של הטכניון.

ניתן להזמין ספר בקטלוג ספריות הטכניון.

ניתן לעקוב א​​חר תא​ר​י​​ך הגעת ספר מוזמן​ בתיק הקורא, בקטלוג ספריות הטכניון.

ניתן להזמין ספר לא מושאל, שעומד פנוי על המדף.

אין להזמין עותק נוסף מספר שכבר מושאל על ידי הקורא.

אין אפשרות להזמין ספר לתאריך מסוים.

אין אפשרות להזמין ספר בסטטוס השאלת לילה.

אין אפשרות להזמין ספר טלפונית.

הודעה על ספר שהוזמן, והגיע, תשלח באמצעות הדוא”ל, בתנאי שהכתובת האלקטרונית מעודכנת בתיק הקורא, במערכת ספריות הטכניון.

במקרה של אובדן/גניבת כרטיס סטודנט/קורא יש להודיע על כך מיד לספרייה המרכזית או לספרייה הפקולטית.

עד רגע קבלת ההודעה, הספרייה אינה אחראית לנזקים שיגרמו לקורא עקב שימוש לרעה בכרטיסו.

עם מסירת ההודעה, תירשם הגבלה בתיק הקורא, שתמנע שימוש לרעה בכרטיס האבוד.

סטודנט שכרטיסו אבד, ומעוניין לשאול ספרים, יציג תעודה מזהה בדלפק ההשאלה.

קורא המאבד ספר של הספרייה יעדכן את הספרניות. מועד החזרת הספר יוארך על מנת לאפשר לסטודנט לחפש את הספר, וכן לא ימנע ממנו לשאול ולהאריך ספרים אחרים.

על הקורא לרכוש ספר זהה לזה שאיבד. במידה והספר אזל, ירכוש הקורא ספר באותו נושא, ובאותו ערך כספי של הספר שאיבד.

הספרייה לא מקבלת תשלום במזומן תמורת ספר שאבד. במקרים מיוחדים, יתקבל שיק.

על מנת לא לעכב את סיום ההליכים לקראת קבלת תואר, חובה על קורא שאיבד ספר לסיים את הטיפול בנושא, בהקדם.

ניתן לצלם/לסרוק בספרייה.

הוצאת חומר לצילום או סריקה מחוץ לספרייה מותר לקהיליית הטכניון בלבד, יש להפקיד תעודה מזהה, וכן רשימה של הפריטים היוצאים מהספרייה, בדלפק ההשאלה והיעץ.

לסטודנטים/מרצים מהפקולטה לארכיטקטורה עדיפות בשימוש בסורקים. בספרייה קיימים 4 סורקים , שניים מהם עבור דפים בגודל A3 הוראות סריקה במקום.

קיימת אפשרות לשמור קבצים סרוקים בכונן נייד (דיסק-און-קי).

ניתן לצלם באמצעות כרטיס צילום או כרטיס אשראי או כרטיס סטודנט שהוטען.

כרטיס צילום ניתן לרכוש בבניין אמאדו, קומה 1 במתקן המיועד לכך.

בתום הצילומים נא להקפיד לא לשכוח לקחת את הכרטיס.

 1. סטודנט לתואר מתקדם בפקולטה לארכיטקטורה המעוניין לשאול בעצמו ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות , יחתים את המנחה הפקולטי שלו על טופס הפניה (שניתן לקבלו במזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה). את הטופס הסטודנט ימסור במחלקת ההשאלה בספרייה המרכזית, ויקבל טופס הפניה מתאים לספריות המבוקשות.
 2. מרצים המעוניינים ​לשאול ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות בעצמם, יקבלו טופס הפניה מתאים מהספרייה המרכזית, עם הצגת כרטיס מרצה.​
 1. מרצים המלמדים בסמסטר השוטף מתבקשים להעביר לספרייה, בהקדם האפשרי, רשימה ביבליוגרפית של כל הקורסים אותם מלמדים.
 2. קיימת אפשרות להכין חומרי קריאה בצורה של קבצים דיגיטליים. לפי ההנחיות המשפטיות הנוגעות לזכויות היוצרים, מותר לצלם עבור עותק דיגיטלי:
  – מספר לימוד: 10% בלבד
  – מספר עיון: 15% בלבד
  – מחוברת כתב-עת: מאמר אחד בלבד
 3. העותקים הדיגיטליים יהיו נגישים ב-Moodle באתר המתוקשב של הקורס, תחת הסעיף “תדפיסים אלקטרוניים”
 4. מרצים המבקשים להכין חומרי קריאה בקבצים דיגיטליים עבור הסטודנטים יידרשו להעביר מבעוד מועד (רצוי לפני תחילת הסימסטר) רשימה ביבליוגרפית עם ציון הפריטים הדרושים לקריאה. כמו כן, המרצים יציינו אם זהו קורס חובה או רשות, ואת מספר הסטודנטים הרשומים לקורס.
 5. במקביל המרצים ידאגו לפתוח אתר לקורס ב-Moodle.
 6. הקבצים יעמדו לרשות הסטודנטים במהלך הסמסטר בו נלמד הקורס בלבד.