MATH algebra
x

ספריית מתמטיקה

ספריית מתמטיקה מספקת תמיכה בכל תחומי המחקר וההוראה של הפקולטה.
שירותי הספרייה מאפשרים גישה למידע אקדמי וניתנים לחברי הסגל, עובדים ולסטודנטים מכלל הטכניון.
הצוות המקצועי בספרייה ישמח לסייע בכל עזרה.

המסע שלך מתחיל כאן

ספריית מתמטיקה

שעות פתיחה
א'-ה' 09:00-16:00

מחוץ שעות פעילות הספרייה ניתן להחזיר ספרים בארגז ההחזרות.


בניין אמאד​ו, קומה 4,​​ קרית הטכניון, חיפ​​ה.