courses/textbooks

Search Results

book background
x

חיפוש תוצאות:

ספריות הטכניון משרתות את כל קהלי הטכניון וביניהם את אלו שעוסקים בהוראה באופן ישיר או עקיף. תמיכה בהוראה ע”י הספריות כוללת את האפשרויות הבאות רכישת ספרי לימוד הספריות מתחייבו​ת לרכוש ספרי לימוד לקורסים במספר העותקים הנדרש ולהנגיש אותם להשאלה/שימוש בהם אונליין (ספרים אלקטרוניים) באמצעות הקטלוג ע”פ מספר/שם הקורס הרלבנטי, שמות מחברים, כותרות, תוכן עניינים, נושאים ועוד. מומלץ מאוד לבקש מספריית […]