כללים נוספים לעניין מקראות מודפסות:

מומלץ להימנע ממקראות מודפסות ולהעדיף שימוש ב"שמורים אלקטרוניים".

במקרה בו סבור המרצה כי יש צורך במקראה מודפסת, יש להקפיד על הכללים הבאים:

  1. מקראות יודפסו ויימכרו לפי דרישה בלבד.

  2. מכירה תהיה אך ורק לסטודנטים רשומים או לסגל הקורס הרלוונטי.

  3. המקראות יימכרו במחירי עלות בלבד (כולל תקורות הפקה).חזרה