כללים לשימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים

מתוך מסמך העקרונות של פורום השכלה נגישה, להלן עיקרי הכללים הנוגעים להנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגטליים (כגון שמורים אלקטרוניים, סילבוסים מקוונים, או הנגשת טקסט מלא באתר הקורס):

תנאים מקדמיים:

  • היצירות הן חומר הוראה הנדרש על-ידי המרצה לצורך קורס הנלמד בטכניון, עבור סטודנטים בטכניון. השימוש הנדרש צריך להיות מידתי, כלומר במידה הדרושה לצרכי הקורס ולא מעבר לכך.

  • לא קיימת גישה חופשית לאותן יצירות באמצעות מקורות פתוחים ברשת האינטרנט. במידה וקיים מקור פתוח, יש להשתמש בו.

  • לספריות הטכניון גישה כדין לעותק אחד לפחות של היצירות.

נגישות ליצירות:

  • היצירות תהיינה נגישות רק לתלמידים הרשומים לקורס וצוות הקורס הרלוונטי (אקדמי ומנהלי), באמצעות מערכת ה-Moodle או מערכת מקבילה, רק למשך תקופת הלימודים והבחינות. הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך לטכניון אסורה.

  • תוצג הודעה על החובה לכבד את זכויות היוצרים ולא להפיץ את החומרים

מבחינת היקף השימוש ביצירה, ייכנסו בגדר השימוש ההוגן השימושים הבאים:

  • שימוש בהיקף של כחמישית מתוך ספר. הבחינה אינה רק כמותית אלא גם איכותית.

  • שימוש במאמר אחד מכתב עת או מספר שהוא אסופת מאמרים, בשלמותו.

  • כאשר היצירה איננה ניתנת לחלוקה (כגון תמונה, טבלה, תרשים, שיר), ניתן לעשות שימוש ביצירה בשלמותה.

האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה של כללים. בכל מקרה של ספק, או צורך בהנגשת חומרים בהיקף החורג מן מהכללים האמורים, ניתן לפנות, באמצעות מנהלת הספרייה המרכזית, לוועדה שמינה המשנה הבכיר לנשיא, אשר תחליט אם השימוש המבוקש עומד בגדרי השימוש ההוגן.

בכל שימוש ביצירה או בחלקה יש להקפיד על מתן קרדיט ליוצר היצירה.

חזרה